Eared Quetzal, Euptilotis neoxenus

Common Name Eared Quetzal
Alternative common Names Eared Trogon
Scientific Name Euptilotis neoxenus
Taxonomic Family Trogonidae
Taxonomic Order Trogoniformes

Ecological Data