Whitehead's Trogon, Harpactes whiteheadi

Common Name Whitehead's Trogon
Scientific Name Harpactes whiteheadi
Taxonomic Family Trogonidae
Taxonomic Order Trogoniformes

Ecological Data