Cheer Pheasant, Catreus wallichi

Common Name Cheer Pheasant
Scientific Name Catreus wallichi
Synonyms Catreus wallichii
Taxonomic Family Phasianidae
Taxonomic Order Galliformes
Other names
(synonyms or historical names)
Catreus wallichii

Ecological Data