White-tailed Hummingbird, Eupherusa poliocerca

Common Name White-tailed Hummingbird
Scientific Name Eupherusa poliocerca
Taxonomic Family Trochilidae
Taxonomic Order Apodiformes

Ecological Data