Siamese Fireback, Lophura diardi

Common Name Siamese Fireback
Scientific Name Lophura diardi
Taxonomic Family Phasianidae
Taxonomic Order Galliformes

Ecological Data