Swallow-tailed Hummingbird, Eupetomena macroura

Common Name Swallow-tailed Hummingbird
Scientific Name Eupetomena macroura
Taxonomic Family Trochilidae
Taxonomic Order Apodiformes

Ecological Data