Planalto Hermit, Phaethornis pretrei

Common Name Planalto Hermit
Scientific Name Phaethornis pretrei
Taxonomic Family Trochilidae
Taxonomic Order Apodiformes

Ecological Data