Alpine Swift, Tachymarptis melba

Common Name Alpine Swift
Scientific Name Tachymarptis melba
Synonyms Apus melba
Taxonomic Family Apodidae
Taxonomic Order Apodiformes
Other names
(synonyms or historical names)
Apus melba

Ecological DataRecordings


Recording #AV 12096, Spitzkoppe, Namibia (calls)

Sonogram of recording #AV 12096

Recording #AV 12098, Spitzkoppe, Namibia (calls)

Sonogram of recording #AV 12098