Pygmy Swift, Tachornis furcata

Common Name Pygmy Swift
Alternative common Names Pygmy Palm Swift
Scientific Name Tachornis furcata
Taxonomic Family Apodidae
Taxonomic Order Apodiformes

Ecological Data