Purple Needletail, Hirundapus celebensis

Common Name Purple Needletail
Scientific Name Hirundapus celebensis
Taxonomic Family Apodidae
Taxonomic Order Apodiformes

PhotosEcological Data