Grey Swiftlet, Collocalia amelis

Common Name Grey Swiftlet
Scientific Name Collocalia amelis
Taxonomic Family Apodidae
Taxonomic Order Apodiformes

Ecological Data