White-rumped Swiftlet, Collocalia spodiopygia

Common Name White-rumped Swiftlet
Scientific Name Collocalia spodiopygia
Synonyms Collocalia spodiopygius
Taxonomic Family Apodidae
Taxonomic Order Apodiformes
Other names
(synonyms or historical names)
Collocalia spodiopygius

Ecological Data