Great Dusky Swift, Cypseloides senex

Common Name Great Dusky Swift
Scientific Name Cypseloides senex
Synonyms Aerornis senex
Taxonomic Family Apodidae
Taxonomic Order Apodiformes
Other names
(synonyms or historical names)
Aerornis senex

Ecological Data