Southern Saw-whet Owl, Aegolius ridgwayi

Common Name Southern Saw-whet Owl
Alternative common Names Unspotted Saw-whet Owl
Scientific Name Aegolius ridgwayi
Taxonomic Family Strigidae
Taxonomic Order Strigiformes

Ecological Data