Boreal Owl, Aegolius funereus

Common Name Boreal Owl
Alternative common Names Tengmalm's Owl
Scientific Name Aegolius funereus
Taxonomic Family Strigidae
Taxonomic Order Strigiformes

Ecological Data