Rufous Fishing-owl, Scotopelia ussheri

Common Name Rufous Fishing-owl
Alternative common Names Ussher's Fishing Owl, Rufous Fishing Owl
Scientific Name Scotopelia ussheri
Taxonomic Family Strigidae
Taxonomic Order Strigiformes

Ecological Data