Akun Eagle-owl, Bubo leucostictus

Common Name Akun Eagle-owl
Alternative common Names Akun Eagle Owl
Scientific Name Bubo leucostictus
Taxonomic Family Strigidae
Taxonomic Order Strigiformes

Ecological Data