Giant Eagle-owl, Bubo lacteus

Common Name Giant Eagle-owl
Alternative common Names Giant Eagle Owl, Verreaux's Eagle-Owl
Scientific Name Bubo lacteus
Taxonomic Family Strigidae
Taxonomic Order Strigiformes

Ecological Data