Moheli Scops-owl, Otus moheliensis

Common Name Moheli Scops-owl
Alternative common Names Moheli Scops Owl
Scientific Name Otus moheliensis
Taxonomic Family Strigidae
Taxonomic Order Strigiformes

Ecological Data