Malagasy Scops-owl, Otus rutilus

Common Name Malagasy Scops-owl
Alternative common Names Rainforest Scops Owl
Scientific Name Otus rutilus
Taxonomic Family Strigidae
Taxonomic Order Strigiformes

Ecological Data