Siau Scops-owl, Otus siaoensis

Common Name Siau Scops-owl
Alternative common Names Siau Scops Owl
Scientific Name Otus siaoensis
Taxonomic Family Strigidae
Taxonomic Order Strigiformes

Ecological Data