Sao Tome Scops-owl, Otus hartlaubi

Common Name Sao Tome Scops-owl
Alternative common Names São Tomé Scops Owl, São Tomé Scops-owl, Sao Tome Scops Owl
Scientific Name Otus hartlaubi
Taxonomic Family Strigidae
Taxonomic Order Strigiformes

Ecological Data