Mindoro Scops-owl, Otus mindorensis

Common Name Mindoro Scops-owl
Alternative common Names Mindoro Scops Owl
Scientific Name Otus mindorensis
Taxonomic Family Strigidae
Taxonomic Order Strigiformes

Ecological Data