Andaman Scops-owl, Otus balli

Common Name Andaman Scops-owl
Alternative common Names Andaman Scops Owl
Scientific Name Otus balli
Taxonomic Family Strigidae
Taxonomic Order Strigiformes

Ecological Data