Congo Bay-owl, Phodilus prigoginei

Common Name Congo Bay-owl
Alternative common Names Congo Bay Owl
Scientific Name Phodilus prigoginei
Taxonomic Family Tytonidae
Taxonomic Order Strigiformes

Ecological Data