Snow Mountain Quail, Anurophasis monorthonyx

Common Name Snow Mountain Quail
Alternative common Names Snow Mountains Quail
Scientific Name Anurophasis monorthonyx
Taxonomic Family Phasianidae
Taxonomic Order Galliformes

Ecological Data