Choco Tinamou, Crypturellus kerriae

Common Name Choco Tinamou
Alternative common Names Chocó Tinamou
Scientific Name Crypturellus kerriae
Taxonomic Family Tinamidae
Taxonomic Order Tinamiformes

Ecological Data