Common White Tern, Gygis alba

Common Name Common White Tern
Alternative common Names White Tern, Fairy Tern, Common White-Tern, White Tem, Angel Tern
Scientific Name Gygis alba
Taxonomic Family Laridae
Taxonomic Order Charadriiformes

Ecological Data