Lesser Noddy, Anous tenuirostris

Common Name Lesser Noddy
Alternative common Names Sooty Noddy
Scientific Name Anous tenuirostris
Taxonomic Family Laridae
Taxonomic Order Charadriiformes

Ecological Data