Mountain Quail, Oreortyx pictus

Common Name Mountain Quail
Scientific Name Oreortyx pictus
Taxonomic Family Odontophoridae
Taxonomic Order Galliformes

Ecological Data