Porphyrio mantelli

Common Name
Scientific Name Porphyrio mantelli
Taxonomic Family Rallidae
Taxonomic Order Gruiformes

Ecological Data