White Nile Rufous Sparrow, Passer shelleyi

Common Name White Nile Rufous Sparrow
Scientific Name Passer shelleyi
Taxonomic Family Passeridae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological DataRecordings


Recording #AV 4599, Oromia Region; Borena Zone; Negele to Yabello road, Soda area, Ethiopia (call)

Sonogram of recording #AV 4599

Recording #AV 4600, Oromia Region: Borena Zone; Yabello-Soda area, Ethiopia (call)

Sonogram of recording #AV 4600