Thinocoridae

Taxon order Charadriiformes
Taxon family Thinocoridae
Common group Seedsnipes

List of taxonomic families


Species


Scientific Name Common Name Recordings Photos
Attagis gayi Rufous-bellied Seedsnipe 0 0
Attagis malouinus White-bellied Seedsnipe 0 0
Thinocorus orbignyianus Grey-breasted Seedsnipe 1 0
Thinocorus rumicivorus Least Seedsnipe 0 0